Ochrana osobných údajov

Informácie poskytované dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len Nariadenie)

Odoslaním tohto kontaktného webového formulára dávam svoj výslovný súhlas, aby spoločnosť B2B AUTO s. r. o. so sídlom Kopčianska 82/I, 851 01 Bratislava, IČO: 46 296 689 (ďalej len „Spoločnosť“) spracúvala moje osobné údaje (v rozsahu osobných údajov uvedených v tomto kontaktnom formulári) za účelom vybavenia mojej zákazníckej požiadavky podanej a adresovanej Spoločnosti prostredníctvom tohto webového formulára. Odoslaním tohto formulára zároveň potvrdzujem, že som bol ako dotknutá osoba informovaný o nasledovných skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia:

 1. Spoločnosť ako prevádzkovateľ získava a spracúva moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, kontaktný telefón, kontaktná adresa elektronickej pošty na účel vybavenia mojej zákazníckej požiadavky podanej a adresovanej Spoločnosti prostredníctvom tohto webového formulára.
 2. Identifikačné údaje Spoločnosti: B2B AUTO s. r. o. so sídlom Kopčianska 82/I, 851 01 Bratislava, IČO: 46 296 689, kontaktný email Spoločnosti: office@b2bauto.sk.
 3. Účel spracúvania osobných údajov je špecifikovaný v bode 1 vyššie.
 4. Doba uchovávania osobných údajov je tridsať (30) dní od dátumu vybavenia zákazníckej požiadavky podanej Spoločnosti prostredníctvom tohto webového formulára.
 5. Ako dotknutá osoba mám právo:
 • požadovať od Spoločnosti prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
 • na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
 • na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
 • namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
 • na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 1. Ako dotknutá osoba mám právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia.
 2. Získavanie osobných údajov na účely špecifikované vyššie v bode 1 nie je zákonnou povinnosťou a je výlučne obchodným rozhodnutím Spoločnosti. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné moju zákaznícku požiadavku podanú prostredníctvom tohto webového formulára podať ani vybaviť.